Badanie gleby – najczęściej popełniane błędy

Nieodpowiedni termin pobrania próbki gleby

Próbki gleby pobiera się jesienią, tuż po zbiorach oraz przed wysiewem nawozów. Możliwe jest również wykonanie ich wczesną wiosną przed zasiewami roślin oraz wiosennym wysiewem nawozów. Nie należy pobierać prób glebowych w okresie suszy lub nadmiernej wilgotności gleby. Należy również unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów.

Rozsądnym podejściem jest analiza składu gleby przed założeniem uprawy. W takiej sytuacji łatwo wprowadzić do głębszych warstw gleby trudno przemieszczające się składniki. W późniejszym okresie pobór próbek wystarczy wykonywać co 4 lata.  W wyjątkowych sytuacjach (np. gleba jest bardzo kwaśna i wymaga obfitego wapnowania lub jest mało zasobna w jakiś składnik i wymaga wysokiego nawożenia brakującym pierwiastkiem) warto powtórzyć analizę warstwy ornej już po 2 latach, w celu sprawdzenia efektów zastosowanego nawożenia.

Badanie gleby

Niewłaściwy podział gospodarstwa

Nawet w obrębie tego samego gospodarstwa/pola, obszary mogą różnić się żyznością gleby i stanem odżywienia roślin. Obszar gospodarstwa/uprawy który chcemy analizować należy podzielić na działki o maksymalnej wielkości 4 ha. Działki powinny być jednolite pod względem:

  • rodzaju gleby/ warunków glebowych
  • gatunku uprawianej rośliny, jej odmiany oraz wieku (chyba ze odmiany maja podobne wymagania)
  • ukształtowania terenu
  • zabiegów uprawowych, w tym historii dotychczasowego nawożenia.

Niewłaściwe skomponowanie próbki gleby

Aby można było postawić odpowiednią diagnozę a tym samym ustalić właściwe warunki nawożeni, próbka musi dobrze reprezentować pole. Reprezentatywna dla danej uprawy może być tylko tzw. próbka mieszana, składająca się  próbek pobranych z różnych miejsc. Z jednorodnej powierzchni działki (patrz punkt powyżej) powinna być pobrana jedna próba mieszana. Próbki ziemi do badania należy  pobierać z warstwy ornej, z głębokości  0-20 cm dla gleb ornych oraz 5-20 cm na pastwiskach i nieużytkach. Na jedną próbę ogólną składa się 15-25 próbek pojedynczych. W sytuacji gdy na niedużym obszarze występuje zmienność glebowa, np. powodująca widoczne zmiany we wzroście i owocowaniu roślin, konieczne jest wykonanie więcej niż jednej próby mieszanej. Nie wskazane jest pobierać jednej próby mieszanej z obszaru o dużej różnicy parametrów. Lepiej pominąć niewielki ten kawałek gruntu niż zmieszać go z pozostałą, jednorodną glebą. Nie należy pobierać próbek z obrzeży pola, z miejsc po stogach i kopcach oraz z zagłębień i ostrych wzniesień terenu.

Ważne jest też, aby pobierając próbkę nie mieszać warstwy orno-próchnicznej (przeważnie o zabarwieniu szarym), z podściełającą ją warstwą podorną (kolor żółtawy).